Registr oznámení veřejných funkcionářů města Plzně

Základní informace

Tato aplikace „Střet zájmů“ slouží k nahlížení do registru oznámení veřejných funkcionářů v rámci města Plzně a je vytvořena a vedena na základě požadavku § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon o střetu zájmů“)

Veřejným funkcionářem je dle charakteristiky § 2 zákona o střetu zájmů v prostředí města Plzně a jeho městských obvodů:

 1. vedoucí zaměstnanec (vedoucí úředník) na pracovní pozici vedoucí oddělení, vedoucí odboru, vedoucí kanceláře, ředitel vnitřního úřadu, tajemník, a to jak v rámci Magistrátu města Plzně, tak i v rámci jednotlivých úřadů městských obvodů,
 2. člen Zastupitelstva města Plzně dlouhodobě uvolněný pro výkon této funkce,
 3. člen Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 – 10 dlouhodobě uvolněný pro výkon této funkce.
 4. člen Rady města Plzně nezávisle na tom, zda-li je uvolněný či nikoliv

Veřejný funkcionář je povinen na základě § 9 –11 zákona o střetu zájmů podávat oznámení:

 • o činnostech,
 • o majetku,
 • o příjmech, darech a závazcích,
a to formou čestného prohlášení na tiskopisech oznámení, které stanovilo Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podání oznámení veřejných funkcionářů. Oznámení je nutné podat i v případě, že u veřejného funkcionáře nenastaly skutečnosti, pro které se oznámení podává – v těchto případech je veřejný funkcionář podat tzv. „prázdné oznámení“.

Tato oznámení je veřejný funkcionář povinen podávat po celou dobu výkonu jeho funkce jednak:

 1. pravidelně – a to za rok nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku (tzn. za rok 2007 do 30. června 2008, za rok 2008 do 30. června 2009, atd.),
 2. ad hoc – a to v případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce; poté je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu jeho funkce.

Na základě podaných oznámení veřejných funkcionářů je veden registr oznámení, a to jak v jeho listinné podobě, tak i v podobě elektronické na centrální adrese veřejné datové sítě. Do registru je tak možné nahlížet buď osobně u příslušného evidenčního orgánu nebo prostřednictvím veřejné datové sítě.

Pro účely evidence a nahlížení třetích osob do registru oznámení veřejných funkcionářů v rámci města Plzně je zákonem o střetu zájmů zřizován tzv. evidenční orgán, kterým je tajemník příslušného úřadu a na základě vnitřní směrnice Magistrátu města Plzně jsou výkonem této činnosti pověřeny:

 1. Personální odbor Magistrátu města Plzně – pro nahlížení do registru veřejných funkcionářů, kterými jsou vedoucí zaměstnanci (vedoucí úředníci) na pracovní pozici vedoucí oddělení, vedoucí odboru, vedoucí kanceláře, ředitel vnitřního úřadu, tajemník Magistrátu města Plzně,
 2. Kancelář primátora města Plzně - pro nahlížení do registru veřejných funkcionářů, kterými jsou členové Zastupitelstva města Plzně dlouhodobě uvolnění pro výkon této funkce a členové Rady města Plzně,
 3. Tajemníci jednotlivých úřadů městských obvodů města Plzně - pro nahlížení do registru veřejných funkcionářů, kterými jsou vedoucí zaměstnanci (vedoucí úředníci) na pracovní pozici vedoucí oddělení, vedoucí odboru, vedoucí kanceláře, tajemník úřadu městského obvodu a členové Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 – 10 dlouhodobě uvolnění pro výkon této funkce.

Z hlediska třetích osob lze do registru oznámení veřejných funkcionářů nahlížet dvěma způsoby:

 1. osobně – tj. na místě, kde se daný registr oznámení veřejných funkcionářů fyzicky nachází - seznam kontaktů jednotlivých pracovišť evidenčních orgánů naleznete zde,
 2. prostřednictvím veřejné datové sítě internet – za tímto účelem je nutné získat od evidenčního orgánu přístupové jméno a heslo.

Postupy pro nahlížení do registru oznámení veřejných funkcionářů

Žadatel na základě § 13 odst. 2 a 3 zákona o střetu zájmů podá evidenčnímu orgánu žádost o nahlédnutí do registru oznámení veřejných funkcionářů. Žádost lze podat buď osobně u evidenčního orgánu nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu. Seznam kontaktních adres a elektronických podatelen najdete zde.

Postup při osobním nahlížení do registru oznámení veřejných funkcionářů v místě evidenčního orgánu:

Následně po podání žádosti (v případě, že žadatel podává žádost přímo u evidenčního orgánu, tak současně v tento okamžik) se žadatel dostaví do místa evidenčního orgánu a na základě vyplněné žádosti příslušný evidenční orgán umožní žadateli nahlédnout do registru. Žádost se podává při každém nahlédnutí. Z registru je možné pořizovat opisy a výpisy. Evidenční orgán však tyto výstupy neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Postup při nahlížení do registru oznámení veřejných funkcionářů prostřednictvím veřejné datové sítě internet:

Evidenční orgán doručenou žádost ověří a v případě její úplnosti a bezvadnosti žadateli udělí uživatelské jméno a heslo pro přístup do registru prostřednictvím veřejné datové sítě internet. Uživatelské jméno a heslo lze užívat pro přístup do registru opakovaně. Jelikož je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě, tyto informace (uživatelské jméno a heslo) evidenční orgán bez zbytečného odkladu (nejdéle ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne doručení žádosti) zašle žadateli na uvedenou adresu do vlastních rukou.

V souladu s § 13 odst. 9 zákona o střetu zájmů mohou být veškeré údaje vedené v registru použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění).

Na základě § 23 odst. 2 písm. a) a c) zákona o střetu zájmů se dopustí přestupku fyzická osoba, která

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě.
Za takový přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.